dinsdag 5 juni 2018

Voorlopige aanvaarding rooilijnplan deel C. Schuermanslaan

In oktober 2016 gaf de gemeente Kortenberg de opdracht aan Interleuven om voor een deel van de C. Schuermanslaan in Kortenberg een rooilijnplan op te stellen.  Het gaat om de doorgang ter hoogte van de huisnummers 114 en 116, aan het kruispunt met de Vogelenzangstraat.

Schepen van ruimtelijke ordening Bart Nevens (N-VA) lichtte toe dat het rooilijnplan en de lijst van grondinnemingen het voorwerp zullen uitmaken van een openbaar onderzoek.  Nadien zal de gemeenteraad een definitieve beslissing treffen.

Deelname aan cvba Zefier goedgekeurd

De gemeenteraad keurde de agenda voor de algemene vergadering van de nieuwe cvba Zefier goed. Deze coöperatieve vennootschap is een fusie van enkele grote financieringsvereningen voor energieproducenten en –distributeurs zoals ‘Finilek’, waarbij de gemeente Kortenberg aangesloten was.

De bedoeling van de fusie is de efficiëntie te verhogen, het aantal politieke mandaten te verminderen en de overheadkosten te beperken.

De gemeenteraad duidde schepen Harold Vanheel (N-VA) aan als volmachtdrager en gemeenteraadslid Myriam Van Tricht (CD&V) als plaatsvervangend volmachtdrager.  Schepen Vanheel is momenteel voorzitter van cvba Zefier.

Kortenberg verlengt overeenkomst met Woonwijzer Midden-Brabant

De subsidiëring van het huidige intergemeentelijk woonproject Woonwijzer Midden-Brabant loopt af op 31/3/2019. Woonwijzer Midden-Brabant zorgt voor woonadvies voor onze inwoners, organiseert lokaal woonoverleg en stelt overzichten op van de leegstand van woningen.

Er is nu een nieuw besluit van de Vlaamse regering dat de subsidiëring van dergelijke intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid regelt. Volgens dit besluit moet uiterlijk voor 30 september 2018 een nieuwe subsidieaanvraag ingediend worden.

Op voorstel van schepen van woonbeleid Kristien Goeminne (CD&V) keurde de gemeenteraad deze aanvraag goed zodat de dienstverlening inzake woonadvies ononderbroken kan worden voortgezet tijdens het hele jaar 2019. 


Kortenberg vraagt Europese subsidie aan voor wifi op openbare plaatsen

Op voorstel van burgemeester Chris Taes (CD&V) diende het gemeentebestuur van Kortenberg een aanvraag in bij de Europese Unie om subsidies te verkrijgen voor de installatie van wifi op openbare plaatsen.

De EU heeft een programma (WiFi4EU) waarmee het lokale besturen in heel Europa wil stimuleren om op openbare plaatsen kosteloos wifi ter beschikking te stellen van de inwoners.

Tijdens deze bestuursperiode zorgde het gemeentebestuur van Kortenberg al voor kosteloos toegankelijke wifi in openbare de gebouwen (gemeentehuis, sporthallen, ontmoetingscentra), in de jeugdhuizen en in de scholen.

Om het aanbod te vervolledigen besliste de gemeenteraad om in te spelen op het aanbod van de Europese Unie, zodat op nog meer openbare plaatsen wifi voor iedereen toegankelijk zal zijn.  Kortenberg neemt op die manier het voortouw in de verdere digitalisering van de dienstverlening.

Indien onze gemeente in aanmerking komt, zorgt de EU voor een eenmalige investeringssubsidie van € 15.000.  De jaarlijkse werkingskost, geraamd op € 7.000, is ten laste van de gemeente. 

De openbare plaatsen waar mogelijk wifi-hotspots zullen worden geïnstalleerd, zullen worden geselecteerd nadat het dossier door de EU is goedgekeurd.


dinsdag 8 mei 2018

Wegenis- en rioleringswerken Vrebos goedgekeurd


De gemeente Kortenberg plant rioleringswerken in de Doelstraat in Vrebos.  Aquafin is eveneens van plan bovengemeentelijke rioleringswerken uit te voeren in Vrebos.  Daarom is het wenselijk dat deze werken tegelijk worden uitgevoerd en op elkaar worden afgestemd.
De gemeenteraad keurde daartoe een gezamenlijk ontwerp goed.
Schepen van openbare werken Bart Nevens (N-VA) lichtte het kostenplaatje toe: de werken zullen in totaal bijna 927.000 euro kosten. Het gemeentelijke aandeel hierin bedraagt 334.000 euro voor het rioleringsgedeelte en 100.000 euro voor het wegenisgedeelte.  Voor het rioleringsgedeelte kan de gemeente rekenen op 75% subsidie vanwege het Vlaamse Gewest.

Groen licht voor aanleg kunstgrasveld Kortenberg


Sportschepen Ann Outtier-Vannerem (CD&V) vroeg en kreeg van de gemeenteraad toestemming om een kunstgrasveld aan te leggen op het A-terrein van het voetbalveld aan de site Colomba.
Ze lichtte dat nader toe: “De aanleg van een kunstgrasveld was al een doelstelling in het vrijetijdsbeleidsplan van de vorige bestuursperiode. Het gemeentebestuur heeft de voorbije jaren altijd dezelfde voorwaarde gesteld aan de aanleg van een kunstgrasveld nl. dat alle voetballende kinderen van onze 4 deelgemeenten moesten kunnen gebruik maken van het kunstgrasveld. Door de oprichting van de jeugdvoetbalvereniging FC Kortenberg Meerbeek United in 2017 is aan die voorwaarde voldaan zodat het gemeentebestuur vandaag haar belofte kan nakomen. 

Nu vandaag, na meer dan 10 jaar, wordt het geduld van velen beloond. De voetballende jeugd van groot-Kortenberg kan vanaf het volgend voetbalseizoen spelen en trainen op een bijna altijd bespeelbaar kunstgrasveld van de laatste generatie.

Het gaat over een gecertificeerd FIFA Quality Pro kunstgrasveld met een prefab schokdempende laag. De invulling bestaat uit zand en kurk. Er is een neutrale zone van 3 m voorzien. Rond het veld komt een leunhek met staaldraad waarachter een toeschouwerszone in semi-gepolierde beton (onderhoudsvriendelijk) wordt aangelegd. 

Daaromheen wordt een 2 m hoger omheining geplaatst en achter de doelen komen 6 m hoge ballenvangers. Er zijn een aantal toegangspoorten voorzien in de lage en de hoge omheining. Er zijn ook dug-outs, hoekschopvlaggen en doelen voorzien alsook het onderhoudsmateriaal want ook een kunstgrasveld vraagt regelmatig onderhoud.
 
De kosten voor deze investering wordt geraamd op 717.000 euro inclusief BTW. Ik besef dat dit geen kleine investering is maar ik ben er zeker van dat het geld goed besteed is omdat dit kunstgrasveld heel intensief kan en zal gebruikt worden, niet alleen door de jeugdvoetbalvereniging maar ook door onze gemeentelijke sport- en jeugddienst.”

Erfpachtovereenkomst voor uitbreiding chirolokalen Everberg


Het voorbije weekend werden de splinternieuwe Chirolokalen van Flurk Everberg ingehuldigd.  In december 2016 had de gemeenteraad al ingestemd met een intentieverklaring om met de kerkfabriek van Everberg een erfpachtovereenkomst af te sluiten voor het gebruik van de gronden waarop de chirolokalen gevestigd zijn.
De gemeenteraad keurde nu formeel een erfpacht van 40 jaar goed (nadien nog verlengbaar), met een jaarlijkse cijns van € 10.000.
Schepen van jeugd Harold Vanheel (N-VA) zei verheugd te zijn dat het hele dossier daarmee ook administratief helemaal rond is. Burgemeester Chris Taes (CD&V) voegde eraan toe dat de overeenkomst later, mits wederzijds akkoord, nog kan worden verlengd.