zaterdag 24 maart 2018

Gesloten jeugdinstelling Everberg: geen uitbreiding zonder bijkomende ondersteuning


Het Parket van Antwerpen heeft grote bezorgdheid geuit rond het feit dat de gesloten jeugdinstelling in Everberg (Kortenberg) te vaak volzet is en dat op die manier jonge delinquenten die ernstige feiten hebben gepleegd, noodgedwongen op vrije voeten moeten worden gesteld. 

Die bekommernis is terecht.  Jongeren die zware feiten hebben gepleegd en die door een rechter aan een gesloten instelling worden toegewezen, horen niet als ‘helden’ vrij op straat rond te lopen.

Het beheer van de gesloten jeugdinstelling in Everberg behoort tot de bevoegdheid van de Vlaamse overheid.  Die overheid heeft concrete plannen om de jeugdinstelling fors uit te breiden (een verdubbeling van het huidige aantal plaatsen).  Daaraan is dus kennelijk behoefte en als lokaal bestuur beseffen we dat de verhoging van de capaciteit nodig is. 

Maar wat Kortenberg betreft, kan die uitbreiding er niet komen zonder fors bijkomende ondersteuning van de lokale politie, die nu reeds moet instaan voor heel wat dringende overbrengingen, voor tussenkomsten bij incidenten en voor toezicht op de perimeter van de instelling.

Concreet ervaart de lokale politiezone de volgende problemen:
-              - Geen formele regeling rond de politietaken die verwacht worden;
-              -  Geen billijke compensatie voor het meerwerk dat deze instellingen met zich  
          meebrengen;
-            - Geen aanpassing van de KUL-norm voor de bepaling van de federale dotatie;
-            - Een grote verscheidenheid aan manieren van werken, vaak gestoeld op lokale  
         afspraken;
-            - Geen eenvormige benadering door de verschillende jeugdparketten;
-            - De onvoorspelbaarheid van de uit te voeren opdrachten;
-          - Een ongelijke verdeling bij de toekenning van bijkomende federale dotatie tussen de
       verschillende politiezones.

Deze problemen doen zich niet alleen voor in Everberg, maar ook in andere lokale politiezones waar instellingen voor jonge delinquenten gevestigd zijn: Mol, Beernem, Ruiselede, Turnhout. 

Kortenberg wil constructief blijven meewerken aan een integraal veiligheidsbeleid, waarbij jongeren die zwaar over de schreef gaan niet in vrijheid moeten worden gesteld omdat er geen ‘plaats’ is in een gesloten jeugdinstelling.  Maar de overheden die dat veiligheidsbeleid gestalte geven (de Vlaamse overheid wat het beheer van de instelling betreft en de federale overheid wat de veiligheidsaspecten betreft) moeten hun verantwoordelijkheid opnemen om de lokale besturen en de lokale politiediensten op dat vlak behoorlijk te ondersteunen.  Daar blijven ze nu manifest in gebreke.

De vorige federale regering berekende de supplementaire werklast voor de aanwezigheid van de gesloten jeugdinstelling in Everberg (in de huidige omvang!) op het equivalent van 7 politie-inspecteurs en 1 hoofdinspecteur.  Sinds 2002 moet onze gemeente het doen met de ‘belofte’ dat die ondersteuning structureel geregeld zal worden.  Daarvan is nog niets in huis gekomen.  Recent kregen we nog de toezegging dat de dienst DAB, die in de toekomst zal instaan voor bewakings- en transportopdrachten van gedetineerden, ook zal worden ingeschakeld voor de jeugdinstellingen.  Maar onmiddellijk werd eraan toegevoegd dat die transporten van en naar de jeugdinstellingen niet als prioritair zullen worden beschouwd en dat de lokale politie voor dringende transporten zal moeten blijven instaan. 
 
Daarom kunnen we alleen “ja” zeggen tegen een uitbreiding van de gesloten jeugdinstelling in Everberg indien er tegelijk de noodzakelijke veiligheidsondersteuning wordt geboden om de toename van transporten en veiligheidsrisico’s te kunnen beheersen. 

We hebben er geen boodschap aan dat de ene overheid de bal doorspeelt naar de andere overheid en dat op die manier een structurele oplossing nu al 16 jaar (!) uitblijft.  De Vlaamse overheid die de instelling beheert moet zélf het initiatief nemen om met de federale collega’s de nodige duurzame en sluitende afspraken te maken om de nodige veiligheidsondersteuning te bieden, zonder dat dit voor de lokale politie tot grote supplementaire werklast leidt.

We willen niet langer dat de dienstverlening aan onze bevolking in het gedrang komt, omwille van opdrachten voor een instelling die niet door de lokale overheid wordt geleid of beheerd en die sowieso al een verhoogd veiligheidsrisico voor onze inwoners inhoudt.  


dinsdag 6 maart 2018

Functiebeschrijving en beoordelingscriteria vastgelegd voor de functie van algemeen directeur


Het decreet lokaal bestuur voorziet bij de start van de volgende bestuursperiode een volledige integratie van het gemeentebestuur en het OCMW (Welzijnshuis).
Deze bestuurlijke integratie houdt in dat er één algemeen directeur wordt aangesteld die de taken van de huidige gemeentesecretaris en van de huidige OCMW-secretaris combineert.
De gemeenteraad stelde de functiebeschrijving, de beoordelingscriteria en de wijze van kandidaatstelling voor deze nieuwe functie van algemeen directeur vast.
Schepen van personeelszaken Sabine Ledens (N-VA) lichtte de procedure als volgt toe:
Indien de titularis van het ambt van gemeentesecretaris en de titularis van het ambt van secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat de gemeente bedient, verschillende personen zijn, kan de gemeenteraad de titularissen oproepen om zich binnen dertig dagen kandidaat te stellen voor het ambt van algemeen directeur. Na het verstrijken van de termijn stelt het college van burgemeester en schepenen vast wie zich tijdig en ontvankelijk kandidaat heeft gesteld.
Indien slechts één van beiden zich tijdig kandidaat heeft gesteld, wordt die persoon bij het verstrijken van de termijn om zich kandidaat te stellen, met behoud van zijn dienstverband, van rechtswege aangesteld als algemeen directeur bij de gemeente.
Indien beiden zich tijdig kandidaat stellen, stelt de gemeenteraad uiterlijk op 1 augustus 2018 op basis van een systematische vergelijking van titels en verdiensten één van hen aan als algemeen directeur.
Indien geen van beiden zich tijdig kandidaat stelt, vult de gemeenteraad het ambt in door aanwerving of bevordering.”

 

Rita Wijnants aangesteld als financieel directeur


Het decreet lokaal bestuur voorziet bij de start van de volgende bestuursperiode een volledige integratie van het gemeentebestuur en het OCMW (Welzijnshuis).
Deze bestuurlijke integratie houdt in dat er één financieel directeur wordt aangesteld die de taken van de huidige financieel beheerder van zowel de gemeente als het OCMW (Welzijnshuis) combineert.
In Kortenberg heeft het huidige gemeentebestuur al flink werk gemaakt van de voorgenomen integratie.
Schepen van personeelszaken Sabine Ledens (N-VA) lichtte op de gemeenteraad toe dat wanneer het ambt van financieel beheerder van de gemeente en het ambt van financieel beheerder van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat de gemeente bedient door dezelfde persoon wordt uitgeoefend, deze persoon met behoud van zijn dienstverband van rechtswege wordt aangesteld als financieel directeur bij de gemeente. 
Mevrouw Rita Wijnants, die momenteel beide functies vervult, wordt daarom van rechtswege aangesteld als financieel directeur.Tracé en uitrusting wegenis project 'Drie Sparren' goedgekeurd


Op voorstel van schepen van ruimtelijke ordening Bart Nevens (N-VA) keurde de gemeenteraad het tracé en uitrusting wegenis van het project ‘Drie Sparren’ aan de Leuvensesteenweg in Kortenberg goed.  Het gaat om de voormalige site van een fietsenfabrikant.
Het gaat om een project van 42 appartementen, 11 ééngezinswoningen en een te restaureren villa.  Er werden voozieningen getroffen om de nodige parkeerplaatsen te voorzien (inclusief fietsparkeerplaatsen) en om zachte wegverbindingen aan te leggen voor voetgangers en fietsers.  Wat de afvalophaling betreft, zal gewerkt worden met een afvalstraat, zoals die ook bij het project De Bareel (hoek Stationstraat/Leuvensesteenweg) werd opgelegd.
Er werden twee bezwaarschriften ingediend, waarvan één ondertekend was door acht bezwaarindieners.
Het Agentschap Natuur en Bos en de dienst brandpreventie van de hulpverleningszone Vlaams-Brabant West gaven voor dit project een positief advies.  Het departement landbouw en visserij van de Vlaamse overheid formuleerde geen opmerkingen en het Agentschap Wegen en Verkeer kon akkoord gaan met de aangepaste mobiliteitsaanpak.Reglement voor ANPR-toezicht tijdens werken aan de Sterrebeeksesteenweg

Van begin april tot december van dit jaar zijn er ingrijpende werken gepland aan de Sterrebeeksesteenweg: zowel de riolering, de straat als de voet- en fietspaden zullen volledig worden vernieuwd. Deze werken hebben tot gevolg dat de Sterrebeeksesteenweg de hele periode onderbroken zal zijn.  Het is onmogelijk om de huidige verkeersstroom van 5.000 voertuigen per dag door de straten van Armendaal en het centrum van Kortenberg te laten rijden.  De capaciteit van de omliggende straten laat dit eenvoudigweg niet toe.

Om die doorgaande verkeersstroom te weren, bestaan er ruwweg drie soorten oplossingen: ofwel zorgt men er met een fysieke afsluiting voor dat het verkeer niet langer kan doorrijden, wat uiteraard voor de omwonenden ook betekent dat ze hun huis of werk niet of veel moeilijker kunnen bereiken.  Ofwel werkt men alleen met signalisatie en verbodsborden, waarbij men op voorhand weet dat die niet permanent kunnen worden gehandhaafd en waarbij dus aanhoudende verkeersoverlast gegarandeerd is.  Ofwel werkt men met een ‘oplossing op maat’, die de ongewenste verkeersstroom alleen maar tegenhoudt op momenten waarop het nodig is, die de mensen met een bestemming in de zone de mogelijkheid biedt om toch nog toegang te krijgen en die op andere momenten gewoon vrije doorgang kan bieden.

Het gemeentebestuur kiest voor die laatste oplossing door het plaatsen van ANPR-camera’s (camera’s met nummerplaatherkenning) die het doorgaand verkeer tijdens de ochtend- en de avondspits moeten weren en die tegelijk voor de omwonenden en voor de mensen die in de projectzone een bestemming hebben (vb. klanten van handelszaken, familieleden of bezoekers) de nodige toegang kunnen verzekeren.

De test- en waarschuwingsperiode voor de ANPR-controle start op 15 maart a.s.  De effectieve beboeting start pas vanaf begin april, wanneer de werken op de Sterrebeeksesteenweg de normale doorgang zullen verhinderen. 

De gemeenteraad keurde een reglement goed dat bepaalt wie tijdens de werken aan de Sterrebeeksesteenweg toch door het werkgebied zal mogen rijden.  Het gaat om een systeem van trajectcontrole: alleen wie tijdens de ochtend- en de avondspits binnen een bepaalde tijdsduur doorheen de zone rijdt (en dus twee camera’s voorbijrijdt) zal op de boetelijst komen.  Wie langs één camera rijdt, een bezoek brengt aan een inwoner of handelszaak in de werkzone, en er via dezelfde weg opnieuw uitrijdt, zal niet worden beboet.  Wie langer in de werkzone blijft dan de normale doorrijtijd, bv. omwille van een bezoek aan een familielid of een tandartsbezoek, zal evenmin worden beboet.

Aan voetgangers, fietsers, het openbaar vervoer en de hulpdiensten wordt een permanente toegang verleend.

De bewoners binnen de camerazone krijgen een persoonlijke brief met logingegevens op hun thuisadres. 

De bewoners van het aansluitende gebied (ruwweg tussen de E40 en de N2, van aan de gemeentegrens met Herent tot aan de gemeentegrens met Sterrebeek + de wijk Vrebos), krijgen een vergunning op eenvoudige aanvraag. 

Andere weggebruikers kunnen een permanente vergunning krijgen op voorwaarde dat ze een regelmatige bestemming in de camerazone kunnen aantonen. 

Voor handelaars en bedrijven is er een aparte regeling: zij kunnen klanten een dagontheffing geven met een eenvoudige webapplicatie.  De nummerplaat intikken volstaat. Vaste klanten en leveranciers kunnen een permanente vergunning krijgen. Handelaars blijven dus tijdens de hele periode van de werken bereikbaar voor hun klanten.

Alle nuttige informatie over de werking van het ANPR-systeem en over de aanvraag van een vergunning, is beschikbaar via de volgende link: https://www.kortenberg.be/project-sterrebeeksesteenweg   

Er komt geen automatische verlenging van dit cameratoezicht na afloop van de werken aan de Sterrebeeksesteenweg. Na afloop van de werken zal het systeem van ANPR-toezicht grondig en op basis van feitelijke gegevens worden geëvalueerd.  Het volgende gemeentebestuur zal, op basis van die gedegen evaluatie, uitmaken hoe verder wordt omgegaan met dergelijke vormen van dynamische verkeerscontrole.

 

De Kapstok en Oxfam-Wereldwinkel krijgen tijdelijk nieuw onderkomen


Momenteel zijn “De Kapstok”, de kledingkringloopwinkel van het Welzijnshuis, en Oxfam-Wereldwinkel gehuisvest in een gemeentelijk gebouw in de Brouwerijstraat in Kortenberg.
Dat gebouw verkeert in slechte staat.  Er is sprake van waterschade, loskomend pleisterwerk en schimmelvorming.
Het gemeentebestuur vindt het onverantwoord om er nog langer vrijwilligers en medewerkers in onder te brengen die producten aanbieden die voor consumptie zijn bestemd.
Omdat er zeer snel een oplossing moest worden gezocht om de continuïteit van “De Kapstok” en van Oxfam-Wereldwinkel te verzekeren, besliste de gemeenteraad op voorstel van schepen van Welzijn Kristien Goeminne (CD&V) en van de voorzitter van het Welzijnshuis, Alexandra Thienpont (CD&V), om op korte termijn twee panden te huren op de Leuvensesteenweg, nl. nr. 353 voor “De Kapstok” en nr. 258 voor Oxfam-Wereldwinkel.
De panden worden gedurende één jaar ter beschikking gesteld.  Het volgende gemeentebestuur zal een beslissing moeten treffen over het al dan niet verlengen van de huurovereenkomsten of over mogelijke alternatieve oplossingen.

Kortenberg wordt hartveilige gemeente


Op voorstel van schepen van welzijn Kristien Goeminne (CD&V) ging de gemeenteraad akkoord met een samenwerkingsovereenkomst met het Rode Kruis rond het project ‘hartveilige gemeente’.
Het doel van dit project is de overlevingskans van slachtoffers met een hartstilstand structureel te verhogen en ook de eerstehulpcapaciteiten van de bevolking te vergroten.
Dit doel wordt nagestreefd door zoveel mogelijk mensen op te leiden in reanimatie met het gebruik van automatische externe defibrillatoren (AED-toestellen) en door hen te informeren over het belang van het plaatsen van AED-toestellen in steden en gemeenten, bedrijven, sportclubs, organisaties en scholen.
De gemeente Kortenberg wenst hieraan mee te werken en werkt hiervoor samen met het Rode Kruis, onder meer door sensibilisering en opleidingen in reanimatie en AED-gebruik voor de inwoners en door het plaatsen van AED-toestellen.