dinsdag 27 juni 2017

Leen Ceuppens aangesteld als gemeentesecretaris van Kortenberg vanaf 01/01/2018

Mevrouw Leen Ceuppens, het huidige afdelingshoofd Grondgebiedszaken van de Kortenbergse administratie, werd door de gemeenteraad met ingang van 1 januari 2018 aangesteld als statutair gemeentesecretaris van de gemeente Kortenberg. Haar proefperiode van één jaar gaat in op 1 januari 2018.

Gebruiksovereenkomst en renteloze lening voor FC Kortenberg Meerbeek United

Sinds kort is er een nieuwe vereniging voor jeugdvoetbal opgericht. Sp. Kortenberg en St. Meerbeek hebben afspraken gemaakt over de overdracht van hun jeugdspelers tot U15 naar de nieuwe vzw. Deze nieuwe vereniging krijgt voluit de naam Football Club Kortenberg Meerbeek United (FC KM United) en is ondertussen ook erkend als Kortenbergse vereniging. In het voetbalseizoen 2017-2018 zullen 27 jeugdploegen voor FC KM United in competitie aantreden.

Schepen van sport Ann Vannerem (CD&V) gaf hierover toelichting op de gemeenteraad: “Het gemeentebestuur is al jaren vragende partij voor een doorgedreven samenwerking. We zijn dan uiteraard ook heel blij met deze stap in de goede richting omdat dit volgens ons meer garanties biedt voor een goede jeugdsportopleiding. In de voorafgaande besprekingen heeft het gemeentebestuur altijd het standpunt verdedigd dat ze wil investeren in jeugdvoetbal op voorwaarde dat die investeringen ten goede komen aan alle jeugdvoetbalspelers in groot-Kortenberg. Vandaag is een belangrijke stap gezet en het gemeentebestuur zal dus haar engagement nakomen zodat de voetbalsport in Kortenberg op een kwaliteitsvolle manier kan groeien.
Een eerste maatregel is de plaatsing van verlichting op het A-veld aan de tribune op de site Colomba in Kortenberg. Daar was er nu geen verlichting is, zodat dit veld in de winter ’s avonds niet bruikbaar is voor trainingen of wedstrijden, zal dit vanaf het najaar wel mogelijk zijn.

De EDLB-ploeg van Eandis kon hiervoor ingeschakeld worden. De gemeente Kortenberg heeft immers in 2010 een kaderovereenkomst afgesloten zodat Eandis via Iverlek, de distributienetbeheerder, onze gemeente kan ondersteunen bij ons actief energiemanagement. Dat betekent dat Eandis het hele project van voorstudie tot projectuitvoering in handen heeft. Het college van burgemeester en schepenen hoefde alleen de keuze te maken tussen traditionele of LED-verlichting. Er werd om evidente redenen voor het laatste gekozen.
De kosten worden geraamd op 61.468,74 euro inclusief BTW. Dat bedrag werd voorzien in de eerste begrotingswijziging.

Een tweede maatregel is een nieuwe gebruiksovereenkomst met de voetbalclubs voor het gebruik van de voetbalaccommodatie. De gemeente Kortenberg heeft met de drie voetbalclubs nu reeds een gebruiksovereenkomst voor het gebruik van de gemeentelijke voetbalinfrastructuur. De voetbalaccommodatie in Kortenberg en Everberg zal vanaf volgend voetbalseizoen in gebruik genomen worden door FC KM United, die op haar beurt in onderling overleg met Sp. Kortenberg en St. Meerbeek een overeenkomst opstelt voor het gebruik van de accommodatie door de seniorenploegen.  Daardoor was het noodzakelijk om de bestaande overeenkomsten op te zeggen en een nieuwe overeenkomst op te stellen die rekening houdt met deze nieuwe situatie.

Om de start van de nieuwe vereniging voor het Kortenbergse jeugdvoetbal een goede startkans te geven, keurde de gemeenteraad ook nog een renteloze lening van 30.000 euro goed. Hierover gaf schepen van financiën Harold Vanheel (N-VA) de nodige toelichting.

Kortenberg kiest voor huurkoop van leermiddelen


Voor Kortenberg is het belangrijk dat de gemeentescholen een degelijke taal- en leesmethode hanteren in het eerste leerjaar.  “Veilig leren lezen” was 50 jaar lang de meest gebruikte en meest succesvolle aanvankelijke lees- en taalmethode in dat eerste leerjaar.  Recente wetenschappelijke inzichten en praktijkervaringen hebben geleid tot een nieuwe didactiek.  De taal- en leesmethode is dus aan vervanging toe.  Concreet had basisschool De Regenboog behoefte aan nieuw materiaal.

Schepen van onderwijs Sabine Ledens (N-VA) lichtte toe waarom wordt geopteerd voor een systeem van huurkoop: “Er is nood aan een methode met een ruim aanbod aan differentiatie voor zowel zwakkere als sterkere lezers, een taalmethode die bruikbaar is voor drie klassen van het eerste leerjaar met telkens 25 leerlingen én een serviceconcept met vaste jaarlijkse kosten.  Met een leasecontract moeten we geen hoge aankoopbedragen meer spenderen aan leerboeken die vaak snel achterhaald zijn.  Er is bovendien altijd een garantie op kwaliteit door het gegarandeerd vervangen van versleten leermiddelen en een proactief updatebeleid.  De uitgeverij neemt immers de risico’s van slijtage van de leermaterialen op zich en vervangt deze op verzoek van de school.”

Het systeem garandeert een betere spreiding van de kosten, maar biedt tegelijk de garantie dat de kinderen kunnen genieten van de meest geüpdatete versies.

Kortenberg ruilt oude telefooncentrale in voor Voice over IP


De telefooncentrale van het administratief centrum is aan vernieuwing toe. Eind 2016 werd een traject opgestart om de overstap te maken naar IP-telefonie.  “Door om te schakelen naar een telefoniesysteem via het internet, kunnen ook de gemeentelijke diensten die niet in het administratief centrum gevestigd zijn, via hetzelfde netwerk met elkaar verbonden worden,” lichtte burgemeester Chris Taes (CD&V) toe op de gemeenteraad.  Dat is bv. een oplossing voor de werkplaatsen in Erps-Kwerps of het dienstencentrum in OC Berkenhof, waar men nu nog met een aparte telefoonlijn of met mobiele telefoons moet werken.

Daarnaast zal met IP-telefonie het beheer eenvoudiger worden, de kwaliteit van de gesprekken verhogen en de dienstverlening verbeteren, omdat er efficiënter kan worden doorverbonden.  Op basis van presentaties van leveranciers, gesprekken met lokale besturen die al afnemer zijn én de technische en financiële doorlichting van de verschillende oplossingen besliste de Kortenbergse gemeenteraad om in zee te gaan met Damovo (via een raamcontract met het autonoom provinciebedrijf VERA). Het nieuwe telefoniesysteem is het resultaat van een intense doorlichting van de diensten om hun specifieke noden in kaart te brengen, de toetsing aan het nieuwe dienstverleningsconcept van de gemeente en de daarbij horende telefoonafhandeling.

Het is de bedoeling in september 2017 over te stappen naar het nieuwe systeem.

De aankoop van de volledige telefooncentrale (inclusief implementatie, bekabeling en opleiding) kost €67.197,60 euro (inclusief BTW)

De onderhoudskosten bedragen €2.485,74 (inclusief BTW) voor het eerste jaar. De volgende jaren wordt dat €5000 (inclusief BTW).

Kortenberg bevestigt uittreding uit Vivaqua en vraagt vroegtijdige ontbinding van IWVB


Reeds jarenlang probeert het gemeentebestuur van Kortenberg uit de Brusselse waterintercommunale Vivaqua te treden.  Vivaqua levert water aan deelgemeente Kortenberg.  De andere deelgemeenten worden bevoorraad door de Watergroep.  De tarieven van Vivaqua zijn duurder dan die van de Watergroep.  Hoewel de gemeente Kortenberg geruime tijd zelf het verschil uit eigen middelen had bijgepast, maakte voormalig minister Johan Vande Lanotte (Sp.a) dat enkele jaren geleden onmogelijk.

In 2014 werd een intergewestelijk samenwerkingsakkoord afgesloten tussen Vlaanderen en Brussel, waardoor het voor Vlaamse gemeenten ‘in theorie’ mogelijke werd om uit de Brusselse interecommunale te treden.  Hoewel Kortenberg daar dus ‘recht’ op had, verhinderde Vivaqua meermaals dat Kortenberg – en ook andere Vlaamse gemeenten – konden uittreden.  Daarom nam Kortenberg vorig jaar het voortouw om een rechtszaak aan te spannen tegen Vivaqua en de uittreding met juridische middelen af te dwingen.  De gemeente Sint-Pieters-Leeuw was dadelijk één van de belangrijke medestanders en sleep mee de juridische messen.

Onlangs werden de Vlaamse gemeenten door een rechtbank in het gelijk gesteld, wat voor Vivaqua de concrete aanleiding vormde om zich bereid te tonen de Vlaams-Brabantse gemeenten te laten vertrekken.

Op Kortenbergs niveau volgden burgemeester Chris Taes (CD&V), schepen van openbare werken Bart Nevens (N-VA) en schepen van financiën Harold Vanheel (N-VA) het dossier op de voet op.

De gemeenteraad van Kortenberg herbevestigde de vroegere beslissing om uit te treden uit Vivaqua en keurde de bindende intentieverklaring over de uittreding van de Vlaamse gemeenten-vennoten goed.

Binnen de intentieverklaring worden in essentie volgende engagementen aangegaan door de gemeente Kortenberg:

- De gemeente treedt uit als vennoot van Vivaqua onder een aantal voorwaarden, waaronder:

• het verkrijgen van een rechtmatig deel in het vermogen

• de overname van de activa

• de overname van het deel in het personeel

• een afnameverplichting

• verschillende overgangsmaatregelen voor lopende projecten/contracten

- De ontbinding van I.W.V.B. (Brusselse waterdistributeur) voor het einde van 2017.

- Het aanduiden van een nieuwe operator die de taken die thans door Vivaqua en I.W.V.B. vervuld worden, zal uitvoeren, eveneens voor het einde van 2017.

- De gemeente Kortenberg zal zich inzetten om het belangenconflict, ingeroepen door het Vlaams parlement betreffende de ordonnantie die nodig is voor de fusie tussen Vivaqua en Hydrobru, te laten opheffen;

- De gemeente Kortenberg zal de lopende rechtsprocedures tegen Vivaqua stopzetten.

Dit alles uiteraard onder de opschortende voorwaarde van ongewijzigde goedkeuring van de uittreding en de uittredingsmodaliteiten van de bindende intentieverklaring tussen Vivaqua en de Vlaamse gemeenten.

De gemeenteraad gelastte het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering en de verdere opvolging van deze beslissing, meer bepaald met het voorbereiden van de selectie van een nieuwe operator, in het vooruitzicht van de vroegtijdige ontbinding van de I.W.V.B.  Daarbij zal in eerste instantie worden onderhandeld met De Watergroep, gelet op het feit dat de rest van de gemeente Kortenberg nu reeds door deze watermaatschappij wordt bevoorraad.  De uiteindelijke aanduiding van de nieuwe operator zal aan de gemeenteraad ter goedkeuring worden voorgelegd.

Nieuw uitleenreglement voor e-readers in Kortenbergse bib


Na een vorig experiment met e-books in 2014-2015 kan vanaf 1 juli 2017 iedereen die ouder is dan 18 en een lidkaart heeft in de Kortenbergse bib een e-reader uitlenen met maximaal vijf e-boeken. De bibliotheek beschikt momenteel over 5 e-readers en 50 e-boeken. Dat is een eerder beperkt aanbod maar dit kan uitgebreid worden als het project succesvol is.

Schepen Ann Vannerem (CD&V) is ervan overtuigd dat dit kleinschalige project in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant een mooie gelegenheid is om in optimale omstandigheden kennis te maken met e-boeken. Een e-reader is een zeer eenvoudig en licht toestel dat leescomfort biedt dat heel dicht aanleunt bij het lezen op papier.

De nadelen van het lezen op een tablet of smartphone zijn bij een e-reader niet aan de orde:

Voordelen

  • Geen reflectie van zonlicht op het scherm
  • Niet vermoeiend voor de ogen bij langdurig lezen
  • Geen afleidende geluidjes en meldingen
  • Lange batterijduur

 Al na enkele pagina’s vergeet je dat je op een toestel leest en ga je helemaal op in je boek.  

Per e-reader kunnen telkens slechts vijf e-boeken worden gereserveerd, om zo veel mogelijk mensen kans te geven met dit nieuwe aanbod kennis te maken.

Het enige ‘nadeel’ is dat je als gebruiker nog altijd naar de bibliotheek moet om de e-reader te lenen.  Maar in de bib van Kortenberg is dat eerder een 'voordeel' ...


Woonbeleidsplan Kortenberg goedgekeurd


In samenwerking met Woonwijzer Midden Brabant werd een woonbeleidsplan voor de periode 2017-2019 opgesteld. Dit woonbeleidsplan vormt de neerslag van de beleidsopties die door de huidige legislatuur inzake huisvesting worden genomen.

Het is een levend document waarin een analyse gemaakt wordt van de bestaande toestand om vervolgens te komen tot concrete doelstellingen die realistisch en haalbaar moeten zijn.

Schepen van woonbeleid Kristien Goeminne (CD&V) zei hierover: “Het blijft een uitdaging om ervoor te zorgen dat Kortenbergenaren tegen betaalbare prijzen in deze groene landelijke gemeente kunnen blijven wonen. Rekening houdend met een aantal demografische veranderingen (vergrijzing, alleenstaanden, jonge gezinnen) streven we ernaar om maatregelen en acties verder te verfijnen en te realiseren om zo samen met alle partners woonactoren verder te werken aan een betaalbaar, kwaliteitsvol en duurzaam woonaanbod.”