vrijdag 12 mei 2017

Kortenberg reageert op Brussels minister Fremault over luchthaven


Het Kortenbergse college van burgemeester en schepenen vindt de recente verklaringen van Brussels minister van economie Céline Fremault over de luchthaven van Zaventem ongehoord.  De Brusselse minister verheugt zich namelijk over het feit dat de luchtvaartmaatschappijen zich ‘aanpassen’ aan de strenge Brusselse geluidsnormen (lees: dat ze uit Zaventem vertrekken en mensen hun job doen verliezen) en over het feit dat Ryanair via nieuwe opstijgprocedures ‘er in slaagt de Brusselse geluidsnormen te respecteren’.  Dat laatste gebeurt dan wel door dichter tegen het begin van de startbaan te vertrekken en de motoren harder te laten draaien, met bijkomend grondlawaai en extra luchtvervuiling (fijn stof) tot gevolg … voor de omwonenden uit Vlaams-Brabant.
Met deze ‘felicitatie’ aan het adres van Ryanair verraadt minister Fremault de ware bedoeling van de Brusselse regering bij de handhaving van de strengere geluidsnormen: nl. alle lusten voor Brussel en alle lasten voor de Vlaams-Brabantse periferie.   Daarmee geeft ze blijk van een manifest gebrek aan solidariteit in functie van een eerlijke, billijke verdeling van de lasten en de lusten van de luchthaven. Brussel blijft op die manier namelijk ongehinderd genieten van de zo noodzakelijke nabijheid van de luchthaven van Zaventem, maar weigert koppig een billijk deel van de (geluids)lasten te dragen.  

Een duurzame oplossing voor de verdeling van de geluidshinder in de luchthavenomgeving moet uitgaan van de veiligheid van piloten, passagiers en alle omwonenden. Er moet rekening worden gehouden met het historisch baangebruik, de voorgeschreven vliegprocedures, de algemeen aanvaarde aeronautische principes én de feitelijke en objectieve geluidsbelasting van de omwonenden. Met eenzijdige maatregelen die de hinder volledig willen afwentelen op ‘anderen’ terwijl men zelf wel alle voordelen wil behouden, is een gedragen, faire oplossing verder af dan ooit.

Naar aanleiding van het vertrek van belangrijke luchtvaartmaatschappijen en de dreiging van nog méér hinder voor de Vlaams-Brabantse omwonenden van de luchthaven, eist het Kortenbergse gemeentebestuur dat alle bevoegde beleidsinstanties de situatie ernstig nemen en dringend tot resultaten komen.

Kortenberg geeft hiermee gevolg aan het ‘minderhinderplan’ voor de luchthaven dat door alle politieke fracties in de gemeenteraad wordt gesteund en sluit meteen aan bij de oproep die door het Platform Luchthavenregio Vlaams-Brabant werd gedaan.  Dat Platform verenigt alle Vlaams-Brabantse burgemeesters en het provinciebestuur.   

dinsdag 9 mei 2017

Aanwijzing van gemeentelijke omgevingsambtenaren


In besloten zitting werden, in het kader van de inwerkingtreding van de nieuwe omgevingsvergunning (die de milieuvergunning combineert met de stedenbouwkundige vergunning) drie gemeentelijke ‘omgevingsambtenaren’ aangeduid die bevoegd zijn voor de administratieve behandeling van aanvragen in het kader van de omgevingsvergunning.
Het gaat om stedenbouwkundig ambtenaar Sally Scheerens, milieuambtenaar Inge Hauspie en stedenbouwkundig medewerker Dieter Hendrickx.

Uitzicht op milieuvriendelijke parking aan het kerkhof van Erps-Kwerps


Het gemeentebestuur levert inspanningen om de kerkhoven in de gemeente te verfraaien en de serene belevingswaarde ervan te verhogen.  In deelgemeente Meerbeek werd een nieuw kerkhof aangelegd, waarin groen en open ruimte overheersen. In deelgemeente Kortenberg worden voorbereidingen getroffen om op een gedeelte van het kerkhof de grafzerken te verwijderen, zodat de perken er anders en ruimer kunnen worden ingericht. In Everberg werd de toegankelijkheid van het kerkhof verbeterd. In Erps-Kwerps is het probleem vooral dat kerkhofbezoekers die slecht te been zijn slechts in zeer beperkte mate dicht bij de ingang kunnen parkeren. 
Daar kan in de nabije toekomst een mouw worden aan gepast.  Want op voorstel van burgemeester Chris Taes (CD&V) besliste de gemeenteraad een stuk grond aan te kopen naast de inrijdreef van het kerkhof van Erps-Kwerps.  Bedoeling is om er een landschappelijk geïntegreerde en ecologisch verantwoorde parking aan te leggen, die onmiddellijk aansluit bij de ingang van het kerkhof.  Daarbij zal niet gewerkt worden met klassieke wegverhardingen (asfalt, beton of klinkers), maar zullen doorlaatbare materialen worden gebruikt.

De kostprijs voor de verwerving van de grond bedraagt € 10.195.

Woning naast gemeenteschool 'De Regenboog' aangekocht


Het college van burgemeester en schepenen nam het initiatief om een woning aan te kopen in de Kloosterstraat te Kortenberg. De woning grenst aan een andere woning die net naast de gemeentelijke basisschool ‘De Regenboog’ ligt en die vorig jaar door het gemeentebestuur werd aangekocht.  De nieuwe verwerving heeft tot doel te anticiperen op de toekomstige uitbreiding van ‘De Regenboog’.  Schepen van onderwijs Sabine Ledens (N-VA) deelde mee dat de kostprijs voor deze aankoop € 315.000 bedraagt.  De gemeenteraad keurde dit dossier goed.  

Nieuwe stap in realisatie van schoolrouteprojecten


Op voorstel van schepen van openbare werken Bart Nevens (N-VA) keurde de gemeenteraad het bestek van studiebureau Meso goed voor de verbetering van een reeks voet- en buurtwegen goed.  Deze werken maken deel uit van twee schoolrouteprojecten in Everberg en Erps-Kwerps, die tot doel hebben de schoolkinderen via veilige, trage wegen naar school te laten fietsen of wandelen. Meer bepaald gaat het over de volgende trage wegen:

- Buurtweg nr. 4 – Galgenstraat;       
- Buurtweg nr. 19 – Boeyendaalstraat;

- Buurtweg nr. 33 – Zonnewoud;
- Voetwegen nr. 48, nr. 7 en nr. 68 – Tussen Zipstraat en Bankstraat.

Burgemeester Chris Taes (CD&V), bevoegd voor mobiliteit, voegde er nog aan toe dat een studiebureau binnenkort de opdracht zal krijgen om de schoolroute in Erps-Kwerps verder af te werken.
De kostprijs voor de werken wordt geraamd op € 394.577,37 (excl. BTW) of € 477.438,62 (incl. BTW).

Avonturenpad in natuurreservaat 'De Rotte Gaten' in Meerbeek

De gemeenteraad besliste een jaar geleden reeds om in het prachtige natuurreservaat De Rotte Gaten in Meerbeek een avonturenpad aan te leggen.  Op deze manier kunnen jongeren op een fijne, speelse manier kennismaken met een stukje uitzonderlijke natuur in onze gemeente.

Enkele technische gegevens uit het bestek dienden nog aangepast te worden om te voldoen aan de voorwaarden die werden opgelegd in de stedenbouwkundige vergunning. 

Die aanpassingen werden nu goedgekeurd.  Schepen van jeugd Harold Vanheel (N-VA) deelde mee dat de vroeger geraamde kostprijs behouden blijft op € 63.000 (incl. BTW).

Kortenberg tekent in op alarmeringsplatform BE-Alert

In het beleidsprogramma 2013-2018 van de CD&V/N-VA-bestuursmeerderheid werd aangekondigd dat onderzocht zou worden “welke multiportaal-mogelijkheden er bestaan om inwoners zo optimaal mogelijk te kunnen informeren.”  Er zou dus worden gezocht naar een efficiënt systeem om op hetzelfde moment hetzelfde gemeentelijke bericht via alle beschikbare kanalen (sms, telefoon, smartphone, internet, sociale media) te kunnen verspreiden. Op het moment dat het beleidsprogramma werd geschreven, werd daarbij nog voornamelijk uitgegaan van sms-technologie. We zijn nu vier jaar verder en intussen is de communicatietechnologie flink geëvolueerd.

Burgemeester Chris Taes (CD&V) deelde op de gemeenteraad mee dat het college van burgemeester en schepenen is ingegaan op het aanbod van de FOD binnenlandse zaken om in te tekenen op “BE-Alert”.  Dat is een ‘verwittigingssysteem’ dat op verschillende manieren kan worden gebruikt.  In noodsituaties en bij rampen, biedt dit systeem de mogelijkheid om de inwoners snel en tegelijk te verwittigen.  Het gemeentebestuur tekende ook in op de BIN-optie van het BE-Alertsysteem, waarbij huidige en/of toekomstige buurtinformatienetwerken (BIN’s) van dit platform gebruik zullen kunnen maken om hun leden (en de politie) te verwittigen.  Het gemeentebestuur zal via BE-Alert ook bepaalde doelgroepen kunnen bereiken, die dan een bericht kunnen krijgen over specifieke gemeentelijke activiteiten, zoals bv. wegenwerken.  
De gemeenteraad bekrachtigde nu deze beslissing. De kostprijs voor de inschrijving bedraagt jaarlijks € 2.904 (exclusief de kosten voor de sms’en en gesproken berichten die moeten worden verstuurd).