dinsdag 19 september 2017

Luchthaven: vonnis met een timer ...


Op 20 juli 2017 velde de Franstalige Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel een belangrijk vonnis in verband met de vliegroutes rond de luchthaven van Zaventem.  Het gaat om een vonnis met een ‘timer’, dat in volle vakantieperiode haast onopgemerkt voorbijging.  Maar de wekker loopt af op 20 november a.s. …
Waarover gaat het?

Er waren bij die rechtbank drie vorderingen ingediend door een aantal Brusselse instanties: m.n. de verlenging van de strengere normen voor de ‘nachtvluchten’ van 18.00u tot 7.00u (nu is dat van 23.00u tot 6.00u), het schrappen van de zgn. Kanaalroute boven het centrum en het noorden van Brussel en het verscherpen van de ‘bocht naar links’ voor het oosten van Brussel.

Deze vorderingen waren erop gericht om het bestaande onevenwicht in de verdeling van de geluidslast, waarbij Vlaams-Brabant nu reeds ruim 80% van de lawaaihinder over zich krijgt, nog verder te versterken. 

De Brusselse rechter ging niet in op de verlenging van de nachtperiode.

Wat de vluchten over de Kanaalroute en het oosten van Brussel betreft, oordeelde de rechter dat de schendingen van de Brusselse geluidsnormen moeten stoppen.  Hij stelde federaal minister van Mobiliteit François Bellot voor de keuze: ofwel het vonnis naar de letter uitvoeren en concreet aangeven welke operationele instructies hij daartoe zal geven – wat de facto inhoudt dat lawaaierige vliegtuigen boven Vlaams-Brabant en niet boven Brussel moeten vliegen – ofwel formeel motiveren waarom geen maatregelen in die zin kunnen worden genomen.  Die keuze moet binnen de vier maanden worden gemaakt. 

Op vrijdag 1 september jl. besliste de federale regering niet in beroep te gaan tegen het vonnis van de Brusselse rechtbank.  Dat betekent dat de wekker effectief afloopt op 20 november a.s. en dat minister Bellot dus een keuze moét maken …

Voor het Platform Luchthavenregio Vlaams-Brabant, waarin alle Vlaams-Brabantse burgemeesters en het provinciebestuur vertegenwoordigd zijn, is het duidelijk dat er geen sprake kan van zijn om het bestaande onevenwicht in de verdeling van de lawaaihinder verder scheef te trekken in het nadeel van de inwoners van Vlaams-Brabant.  Er moet integendeel dringend een samenwerkingsakkoord tot stand komen tussen de federale overheid en de gewestregeringen om een stabiel en rechtszeker kader vast te leggen dat een billijke spreiding van de lasten garandeert.  Dat samenwerkingsakkoord moet de basis vormen voor een federale vliegwet.

Het Platform Luchthavenregio Vlaams-Brabant heeft daarom een brief geschreven naar federaal minister van Mobiliteit Bellot waarin staat dat van hem verwacht wordt dat hij ten aanzien van de rechter formeel motiveert dat de vliegroutes in kwestie, waarbij zowel het Vlaamse als het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betrokken zijn, niet kunnen worden aangepast vooraleer er een globaal samenwerkingsakkoord over de exploitatie van de luchthaven tot stand is gekomen tussen de federale en de gewestelijke overheden.

Verder stelt het Platform Luchthavenregio Vlaams-Brabant dat het niet de bedoeling kan zijn om het luchthavenbeleid te laten bepalen door juridische procedures, waarbij de ene regio tegen de andere wordt uitgespeeld en waarbij gemeentebesturen gedwongen worden om procedures op te starten om de belangen van hun inwoners te verdedigen.  Het luchthavenbeleid moet worden bepaald door de bevoegde overheden, die er volgens hun eigen regeerakkoorden toe gehouden zijn onder elkaar een samenwerkingsakkoord af te sluiten.

De klok tikt dus. 

Hopelijk haalt het gezond verstand de bovenhand en springt men niet lichtzinnig om het belang van de nationale luchthaven, die door het uitblijven van een samenwerkingsakkoord en een federale vliegwet, schade ondervindt.  Na de haven van Antwerpen is de luchthaven van Zaventem immers de tweede economische poort van Vlaanderen, met grote toegevoegde economische waarde en met aanzienlijke tewerkstelling.  Zowel Brussel als Vlaams-Brabant hebben voordeel bij een evenwicht tussen economische bloei van de luchthaven en de leefbaarheid van de luchthavenomgeving. De gezondheid en het welzijn van élke inwoner in de luchthavenregio is daarbij even belangrijk, of hij nu in Vlaams-Brabant of in Brussel woont.

dinsdag 5 september 2017

Kortenberg klaar om uit Vivaqua te treden

Op vrijdag 29 september 2017 wordt naar alle waarschijnlijkheid de laatste stap gezet die de uittreding van de gemeente Kortenberg uit de Brusselse waterintercommunale Vivaqua mogelijk moet maken. Dan beslist een buitengewone algemene vergadering van Vivaqua immers over de vraag tot uittreding van een aantal Vlaams-Brabantse gemeenten. Zoals bekend probeert Kortenberg reeds vele jaren één drinkwateroperator voor het hele grondgebied van de gemeente aan te stellen.

Burgemeester Chris Taes (CD&V) stelde de gemeenteraad daarom voor om de gemeentelijke afgevaardigde op de buitengewone algemene vergadering van Vivaqua de uittreding te laten goedkeuren volgens de gezamenlijk overeengekomen voorwaarden en om akkoord te gaan met de daling van het maatschappelijk kapitaal als gevolg van de uittreding door de Vlaams-Brabantse gemeenten die dat wensen.

De gemeenteraad ging unaniem akkoord met dit voorstel.

Verlenging fietspad Prinsendreef in het vooruitzicht


Het gemeentebestuur van Kortenberg heeft de intentie het fietspad van de Prinsendreef te laten aansluiten op het fietspad van de Leuvensesteenweg. Dat moet het sluitstuk vormen voor de nieuwe verkeersregeling op het kruispunt tussen de N2, de Prinsendreef en de Noodbosweg, waar onlangs verkeerslichten werden geplaatst.
Om dat te kunnen doen moet de rooilijn van de buurtwegen 26 en 19 uit de Atlas der Buurtwegen worden aangepast en vastgelegd.

Daartoe stelde Interleuven een rooilijnplan op.
De gemeenteraad ging op 4 september 2017 principieel akkoord met de voorlopige vaststelling van dit rooilijnplan en met de voorgestelde wijziging van de aangeduide buurtwegen.

Schepen van openbare werken Bart Nevens (N-VA) verduidelijkte dat er nu een openbaar onderzoek volgt.  Na afsluiting van het openbaar onderzoek zal de gemeenteraad zich definitief uitspreken over de vaststelling van het rooilijnplan.

Kerkhof van Kortenberg wordt gesaneerd


De gemeente Kortenberg wil haar kerkhoven verfraaien en moderniseren.  Het is de bedoeling om de kerkhoven beter landschappelijk in te passen in de omgeving, om meer open en groene ruimte te creëren en om de ‘belevingswaarde’ voor bezoekers kwalitatief te verhogen.
Daartoe wordt een reeks grafzerken verwijderd op grafpercelen waarin mensen werden begraven die geen concessie hebben aangekocht en die dus kosteloos hun begraafplek hebben gekregen.  De wettelijk voorziene periode om een dergelijke begraafplek te behouden is tien jaar. 

Iets meer dan een jaar geleden duidde het gemeentebestuur op het kerkhof van Kortenberg aan welke grafzerken hiervoor in aanmerking kwamen.  Daarbij werd er zorg voor gedragen dat de wettelijke bewaringsperiode van tien jaar ruimschoots werd overschreden.  In vele gevallen ging het om graven van meer dan 20 jaar oud.

Schepen van openbare werken Bart Nevens (N-VA) wees erop dat na het verwijderen van de zerken, de nodige inspanningen zullen worden geleverd om de nieuwe open ruimte sfeervol af te werken en in te richten.  De kostprijs voor deze sanering bedraagt € 100.000 (incl. BTW).  Burgemeester Chris Taes (CD&V) voegde eraan toe dat familieleden die hun nabestaanden een rustplaats mét concessie wilden bezorgen, dit konden doen, rekening houdend met het feit dat er dan een ontgraving en een nieuwe begraving moest gebeuren.

Gemeentescholen sluiten aan bij regionaal ondersteuningscentrum


De Kortenbergse gemeenteraad bekrachtigde de beslissing van het college van burgemeester en schepenen om de gemeentescholen te laten aansluiten bij het regionaal ondersteuningsnetwerk ‘Centrum’ om leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften én hun leerkrachten te ondersteunen.

Dit ondersteuningsnetwerk moet het mogelijk maken het zogenaamde ‘M’-decreet in de praktijk toe te passen, waarbij leerlingen met een beperking zo veel mogelijk worden geïntegreerd in het reguliere onderwijs.
De vroegere ‘GON’-begeleiding wordt door dit ondersteuningsnetwerk op termijn vervangen.

Schepen van onderwijs Sabine Ledens (N-VA) lichtte toe dat via het nieuwe systeem lesuren en uren voor paramedici zullen worden vrijgemaakt om leerlingen met bijzondere noden beter te kunnen bijstaan. 

dinsdag 27 juni 2017

Leen Ceuppens aangesteld als gemeentesecretaris van Kortenberg vanaf 01/01/2018

Mevrouw Leen Ceuppens, het huidige afdelingshoofd Grondgebiedszaken van de Kortenbergse administratie, werd door de gemeenteraad met ingang van 1 januari 2018 aangesteld als statutair gemeentesecretaris van de gemeente Kortenberg. Haar proefperiode van één jaar gaat in op 1 januari 2018.

Gebruiksovereenkomst en renteloze lening voor FC Kortenberg Meerbeek United

Sinds kort is er een nieuwe vereniging voor jeugdvoetbal opgericht. Sp. Kortenberg en St. Meerbeek hebben afspraken gemaakt over de overdracht van hun jeugdspelers tot U15 naar de nieuwe vzw. Deze nieuwe vereniging krijgt voluit de naam Football Club Kortenberg Meerbeek United (FC KM United) en is ondertussen ook erkend als Kortenbergse vereniging. In het voetbalseizoen 2017-2018 zullen 27 jeugdploegen voor FC KM United in competitie aantreden.

Schepen van sport Ann Vannerem (CD&V) gaf hierover toelichting op de gemeenteraad: “Het gemeentebestuur is al jaren vragende partij voor een doorgedreven samenwerking. We zijn dan uiteraard ook heel blij met deze stap in de goede richting omdat dit volgens ons meer garanties biedt voor een goede jeugdsportopleiding. In de voorafgaande besprekingen heeft het gemeentebestuur altijd het standpunt verdedigd dat ze wil investeren in jeugdvoetbal op voorwaarde dat die investeringen ten goede komen aan alle jeugdvoetbalspelers in groot-Kortenberg. Vandaag is een belangrijke stap gezet en het gemeentebestuur zal dus haar engagement nakomen zodat de voetbalsport in Kortenberg op een kwaliteitsvolle manier kan groeien.
Een eerste maatregel is de plaatsing van verlichting op het A-veld aan de tribune op de site Colomba in Kortenberg. Daar was er nu geen verlichting is, zodat dit veld in de winter ’s avonds niet bruikbaar is voor trainingen of wedstrijden, zal dit vanaf het najaar wel mogelijk zijn.

De EDLB-ploeg van Eandis kon hiervoor ingeschakeld worden. De gemeente Kortenberg heeft immers in 2010 een kaderovereenkomst afgesloten zodat Eandis via Iverlek, de distributienetbeheerder, onze gemeente kan ondersteunen bij ons actief energiemanagement. Dat betekent dat Eandis het hele project van voorstudie tot projectuitvoering in handen heeft. Het college van burgemeester en schepenen hoefde alleen de keuze te maken tussen traditionele of LED-verlichting. Er werd om evidente redenen voor het laatste gekozen.
De kosten worden geraamd op 61.468,74 euro inclusief BTW. Dat bedrag werd voorzien in de eerste begrotingswijziging.

Een tweede maatregel is een nieuwe gebruiksovereenkomst met de voetbalclubs voor het gebruik van de voetbalaccommodatie. De gemeente Kortenberg heeft met de drie voetbalclubs nu reeds een gebruiksovereenkomst voor het gebruik van de gemeentelijke voetbalinfrastructuur. De voetbalaccommodatie in Kortenberg en Everberg zal vanaf volgend voetbalseizoen in gebruik genomen worden door FC KM United, die op haar beurt in onderling overleg met Sp. Kortenberg en St. Meerbeek een overeenkomst opstelt voor het gebruik van de accommodatie door de seniorenploegen.  Daardoor was het noodzakelijk om de bestaande overeenkomsten op te zeggen en een nieuwe overeenkomst op te stellen die rekening houdt met deze nieuwe situatie.

Om de start van de nieuwe vereniging voor het Kortenbergse jeugdvoetbal een goede startkans te geven, keurde de gemeenteraad ook nog een renteloze lening van 30.000 euro goed. Hierover gaf schepen van financiën Harold Vanheel (N-VA) de nodige toelichting.