zaterdag 13 januari 2018

Klas 3I van Don Bosco Haacht wint Kortenbergse jeugdpoëziewedstrijd

“Toen we met de Bib aan het brainstormen waren over het organiseren van een jeugdpoëziewedstrijd, dachten we oorspronkelijk nog aan een klassieke formule, waarbij we handgeschreven gedichten op papier zouden binnenkrijgen, die we dan met dikke brillenglazen zouden beoordelen en met elkaar zouden vergelijken,” zei burgemeester Chris Taes (CD&V) bij de prijsuitreiking.

“Maar dat was zonder Hanne Wouters gerekend, die over het initiatief gelezen had in Zoeklicht, ons gemeentelijk infoblad, en die er mee naar haar klas trok in het Don Bosco-instituut in Haacht. We hadden als thema ‘verbondenheid’ vooropgesteld, omdat voor ons het samenbrengen en verbinden van mensen, ook over grenzen en generaties heen, een superbelangrijke doelstelling is,” aldus nog de burgemeester.

Klas 3I van Don Bosco maakte hierover een behoorlijk indrukwekkend ‘filmgedicht’, dat ‘Vallen en opstaan’ heet.  Daarin komen twee uitgeschreven gedichten voor, mooi geïntegreerd in een goed uitgewerkte verhaallijn.  Het algemene thema ‘verbondenheid’ wordt in het winnende filmgedicht concreet vertaald naar de leefwereld van de leerlingen als ‘samen sterk staan tegen pesters’.

Op die manier slaagde klas 3I, met leerkracht Nederlands Liesbeth Schulpé, van het Don Bosco-instituut in Haacht erin om met een eigentijds groepswerk een moderne invulling te geven aan een klassieke poëziewedstrijd. 
Dat verdiende niet alleen een figuurlijk bloemetje, maar ook een prijs in centen. 
De winnaars kregen van de gemeente Kortenberg een cheque van € 750, die door de klas vrij besteed kan worden aan een eigen project naar keuze.

Ook schepen van cultuur Ann Vannerem (CD&V) wenste de winnende klas proficiat.

dinsdag 9 januari 2018

Bestek uitbreiding OC Berkenhof goedgekeurd


Op de gemeenteraad van 8 januari 2018 werden de lastvoorwaarden en de opdrachtdocumenten voor de vernieuwing en uitbreiding van Ontmoetingscentrum Berkenhof in de Beekstraat in Kortenberg goedgekeurd, op basis van plannen opgesteld door architectenbureau Atelier Kyoto uit Zemst.
Deze plannen werden eerder al door de gemeenteraad goedgekeurd.

Schepen van openbare werken Bart Nevens (N-VA) lichtte toe dat de opdracht zal worden gegund bij wijze van open aanbesteding.

De opdracht zal daartoe worden gepubliceerd in het Bulletin der Aanbestedingen en de Bouwkroniek.
De kosten voor de uitvoering van deze werken worden geraamd op € 1.532.304,00 (excl. BTW) of € 1.854.087,84 (incl. BTW).

 

Raamcontract voor universele postdiensten


Op voorstel van burgemeester Chris Taes (CD&V) tekende de gemeente Kortenberg in op het raamcontract van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) in verband met het toewijzen van de universele postdiensten van de gemeente.

Nog niet zo lang geleden was BPost de enige speler op het vlak van brieven- en pakjespost en de verdeling van niet-geadresseerd drukwerk.  Intussen is de markt van postdiensten open gemaakt en zijn er meerdere firma’s en instanties die deze dienstverlening aanbieden.

Om uit te maken wie in de toekomst voor de gemeente Kortenberg de postdienstverlening zal mogen behartigen, moet daarom een publieke aanbesteding gebeuren.

Door in te tekenen op het raamcontract van VVSG, moet Kortenberg niet zelf een aanbestedingsprocedure opstarten, maar kan de gemeente gebruikmaken van de expertise van de koepelorganisatie.  Bovendien levert een dergelijk raamcontract, naast minder administratieve rompslomp, ook schaal- en prijsvoordeel op.

Stappenplan voor project 'Betaalbaar Wonen Kortenberg-West' goedgekeurd

Burgemeester Chris Taes (CD&V) zei op de gemeenteraad dat betaalbaar wonen een belangrijke doelstelling van het gemeentebestuur is, die uitdrukkelijk is opgenomen in het beleidsplan 2013-2018. Het gemeentebestuur moet daarenboven het bindend sociaal objectief (BSO) inzake huisvesting bereiken.

Woonuitbreidingsgebieden komen bij uitstek in aanmerking om projecten voor betaalbaar wonen te realiseren, omdat dit soort gebieden alleen kunnen worden ontwikkeld voor sociale doeleinden én op voorwaarde dat het gemeentebestuur hiervoor zijn akkoord geeft.

In 2013 werd een eerste ontwerp van RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) opgesteld om het woonuitbreidingsgebied ten zuiden van de Vierhuizenstraat en ten noorden van de Sterrebeeksesteenweg te ontwikkelen in functie van betaalbaar wonen. Dit eerste ontwerp werd in 2015 on hold gezet om gevolg te kunnen geven aan de opmerkingen van de omwonenden over de omvang van het project, de aanpak van de waterproblematiek en de aandacht voor de mobiliteit.

Het gemeentebestuur wenst, in samenspraak met Vlabinvest (eigenaar van de gronden), SWaL (huisvestingsmaatschappij) en Interleuven (ontwerper en MOBER-studie), een aangepast project voor betaalbaar wonen te realiseren op deze locatie, dat tegemoetkomt aan de bekommernissen van de omwonenden. De omvang van het project is gereduceerd van 300 naar 120 woongelegenheden, de afwaterings- en rioleringsproblematiek wordt aangepakt met twee grote openbare werken die dit jaar in uitvoering gaan (Vogelenzangstraat en Sterrebeeksesteenweg) en er werd een nieuw MOBER (mobiliteitseffectenrapport) opgesteld. 

Het nieuwe project houdt een evenwichtige mix in van koop- en huurwoongelegenheden, van kavels en koopwoningen, van sociale en Vlabinvest-woongelegenheden en van woningen voor bescheiden en middeninkomens.

Het gemeentebestuur wil van bij de start van dit nieuwe project helder met de buurt en met andere geïnteresseerde inwoners communiceren en voorziet een advies- en participatietraject. De gemeenteraad bekrachtigde in dit kader het ‘stappenplan’ van Vlabinvest voor het project betaalbaar wonen Kortenberg West.

De gemeenteraad besliste om een adviescommissie op te richten, bestaande uit een vertegenwoordiging van alle politieke fracties, de relevante adviesraden en de omwonenden. Deze adviescommissie zal een pre-advies geven dat door de vertegenwoordigers van de gemeente in de jury zal worden vertolkt die het uiteindelijke ontwerp zal selecteren.

De gemeenteraad besliste ook dat de aanvraag voor het principieel akkoord (PRIAK) pas zal worden ingediend nadat de jury – daarbij rekening houdend met het pre-advies van de adviescommissie - een ontwerp heeft geselecteerd en nadat dit ontwerp op een publieksvergadering is gepresenteerd.

Er zal een openbaar onderzoek worden gevoerd bij de indiening van de stedenbouwkundige aanvraag voor het project.

De gemeenteraad besliste ook dat het PRIAK, zoals de procedure wettelijk voorziet, binnen het jaar zal worden gevolgd door een ontwerp-RUP ‘Betaalbaar wonen Kortenberg West’. Ook daarvoor zal een openbaar onderzoek worden georganiseerd.

Ten slotte besliste de gemeenteraad dat, behalve de zone langs de Vierhuizenstraat, waar het gemeentebestuur zelf een aantal kavels bouwrijp zal maken en via het bestaande toewijzingsreglement te koop zal aanbieden aan geïnteresseerde Kortenbergse inwoners en behalve de zone langs de Sterrebeeksesteenweg, waar binnen de 50-meterzone nog mag worden gebouwd, de rest van het projectgebied, zoals het in 2013 was afgebakend, een bindende bestemming moet krijgen als groene zone en dat dit ook zo moet worden vastgelegd in het RUP dat op het PRIAK zal volgen.

Verhuurreglement voor ondergrondse parkeergarages in site De Bareel


Bij de verkoop van de oude rijkswachtsite aan het kruispunt van de Stationstraat en de Leuvensesteenweg, legde het college van burgemeester en schepenen aan de projectontwikkelaar de verplichting op om 20 ondergrondse parkeerplaatsen ter beschikking te stellen aan de gemeente Kortenberg in de site De Bareel.
Het was en blijft de bedoeling om deze parkeerplaatsen ter beschikking te stellen aan inwoners uit de buurt die met een parkeerprobleem kampen.

De gemeenteraad keurde nu een toewijzings- en een gebruiksreglement goed om deze ondergrondse parkeerplaatsen in gebruik te nemen.

De toewijzing van de parkeerplaatsen zal gebeuren op basis van een puntensysteem dat rekening houdt met de volgende elementen:

-         straten in de nabijheid met de hoogste parkeerdruk;

-         het aantal auto’s in het gezin ten opzichte van het aantal gezinsleden;

-         het al dan niet beschikken over een private parkeerplaats;

-         de duurtijd van bewoning.

De parkeerplaatsen zullen worden verhuurd tegen marktconforme voorwaarden.
Schepen van openbare werken Bart Nevens (N-VA) verduidelijkte nog dat de parkeerplaatsen mogen niet worden door- of onderverhuurd en niet mogen worden gebruikt voor het stallen van oldtimers, mobilhomes, caravans, aanhangwagens, moto’s, stockage en fietsen.

U verneemt meer over de concrete mogelijkheden om in De Bareel een parkeerplaats aan te vragen via de gemeentelijke infokanalen.

GAS-boetes worden aangepast aan nieuwe tarieven


Op voorstel van burgemeester Chris Taes (CD&V) besliste de gemeenteraad de tarieven voor GAS-boetes (gemeentelijke administratieve sancties) inzake verkeer (zoals foutparkeren en het negeren van camera’s met automatische nummerplaatherkenning) af te stemmen op de overeenstemmende politieboetes voor gelijkaardige verkeersovertredingen.

Een GAS-boete van de eerste graad (lichte overtreding) stijgt van € 55 naar € 58; een GAS-boete van de tweede graad (zwaardere overtreding) stijgt van € 110 naar € 116.

In de toekomst zal het tarief van de GAS-boetes automatisch worden aangepast aan het tarief van de politieboetes.

Toelagen aan sociale instellingen/verenigingen voor 2017

De Kortenbergse gemeenteraad keurde de toelagen aan instellingen en verenigingen goed die een ondersteunende rol spelen voor inwoners van onze gemeente:


         € 14.204,97          OTB

         € 500,00               Rode Kruis

         € 496,00               Oostrem

         € 372,00               Alvinnenberg

         € 124,00               ’t Weyerke

         € 214,00               Kind en Gezin

         € 496,00               Terbank

         € 2.208,03            Panal

 
Schepen van financiën Harold Vanheel (N-VA) lichtte toe dat deze instellingen het correcte gebruik van de toelage moeten bewijzen vooraleer ze het bedrag uitbetaald krijgen.